مقایسه مصرف سوخت و آلایندگی موتور ملی تنفس طبیعی روی خودرو سمند با بکارگیری پمپ آب مکانیکی و برقی
کد مقاله : 1123-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
آرش محمدی *1، یعقوب منتظر2
1تهران
2ایپکو
چکیده مقاله:
کاهش مصرف سوخت و آلایندگی مهمترین هدف برای تولید کننده های خودرو می باشد که در این راستا استفاده از سیستمهای خنک کاری نوین یک راهکار مهم برای نیل به این هدف است. این مقاله به مقایسه عملکرد پمپ آب مکانیکی و برقی روی مصرف سوخت و آلایندگی موتور ملی تنفس طبیعی که روی خودرو سمند قرار دارد، می پردازد. در این راستا با توجه به بیشینه اختلاف دمای مجاز دمای سیال خنک کننده در ورودی و خروجی موتور، در یازده نقطه پرتکرار سیکل رانندگی اروپایی مصرف سوخت و دبی سیال خنک کننده تعیین می شود. با مشخص شدن حداقل دبی مجاز برای هریک از این یازده نقطه گانه، دور پمپ آب برقی تعیین می شود. دمای آب خروجی موتور و کاهش مصرف سوخت در سیکل رانندگی اروپایی تعیین می شود و در نهایت میزان مصرف سوخت و آلاینده های CO، NOx و HC در سیکل رانندگی اروپایی با پمپ آب مکانیکی و برقی با هم مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد با استفاده از پمپ آب الکتریکی به جای مکانیکی مصرف سوخت و CO2 به مقدار 2/1 درصد کاهش می‌یابد. همچنین میزان HC به مقدار 43 درصد، CO به مقدار 10 درصد کاهش داشته اما NOx به میزان 27 درصد در پمپ آب الکتریکی بیشتر از مکانیکی است.
کلیدواژه ها:
موتور ملی، پمپ آب برقی، مصرف سوخت، آلایندگی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است