بهبود عملکرد موتور اشتعال جرقه ای به کمک اصلاح مسیر خروجی دود
کد مقاله : 1124-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
آرش محمدی *1، صابر میرزایی2، حمیدرضا فجری3، امیر حسین پریور4
1تهران
2دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
3کارشناس اداره کل سوخت و احتراق - شرکت ایپکو - تهران - ایران
4ایپکو
چکیده مقاله:
طراحی صحیح منیفلد باعث افزایش بازده، توان، گشتاور و به تبع آن باعث کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های موتور خواهد شد. در این پژوهش ابتدا مدار عملکرد موتور به صورت یک بعدی با استفاده از نرم افزار جی تی پاور شبیه سازی گردید و اثر تغییر کاتالیست و راهگاه خروجی موتور روی گشتاور، توان، فشار برگشتی و مصرف سوخت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. سپس از طریق آزمون میز جریان تاثیر تغییر چندراهه دود روی شدت جریان هوای خروجی آن مطالعه شد. سپس اثر تغییر طرح مجموعه کاتالیست و منیفلد دود از طریق اتاق آزمون جهت بررسی نهایی مورد ازمون قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که با فرض ثابت بودن تمامی متغیرها در دو حالت آزمایش، میزان گشتاور خروجی موتور در حالت تست با منیفولد دود طرح یورو 2 بیشتر از موتور با منیفولد دود طرح یورو 4 میباشد که بدین معنا است که توان خروجی آن نیز در حالت یورو 2 بهبود یافته و مناسب تر میباشد. ثابت گردید افت فشار در دو طرح چندراه خروجی یورو2 و یورو 4 تفاوت چندانی ندارد و می توان اثر هر کدام از آنها را در نتایج آزمون دینامیکی نادیده گرفت.
کلیدواژه ها:
چندراهه دود، واکنشگر، توان، گشتاور
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است