بررسی و مدل سازی احتراق ناقص در موتورهای احتراق دما پایین توسط شبکه فازی-عصبی
کد مقاله : 1125-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
بهرام بحری *1، هوشنگ کاویانی2
1اصفهان- شهرضا- گروه مهندسی خودرو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
2دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی خودرو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا
چکیده مقاله:
موتورهای احتراق تراکمی مخلوط همگن با سوخت اتانول به عنوان یک سوخت تجدید پذیر، راه حل امیدوار کننده برای مقابله با برخی از چالش های عمده موتورهای احتراقی می باشد. احتراق ناقص یا نادرست عملکرد این موتورها را محدود کرده و به سیستم های پس پالایش و اگزوز آسیب رسانده و سبب افزایش آلودگی در خودرو می شود. در این تحقیق داده های تجربی یک موتور 3/0 لیتری احتراق تراکمی مخلوط همگن برای مدلسازی و آنالیز احتراق ناقص استفاده شده استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین احتراق ناقص و تغییرات فشار سیلندر در 0، 5، 10، 15 و 20 زاویه میل لنگ ارتباط معنی داری وجود دارد. این یافته های تجربی برای طراحی یک شبکه فازی-عصبی برای تشخیص احتراق ناقص در موتور احتراق تراکمی مخلوط همگن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج ارزیابی دقت مدل فازی-عصبی بدست آمده با استفاده از داده‌هایی آزمایشگاهی نشان داد،که همبستگی بسیار مناسبی (R2=0.98) بین داده های پیش بینی شده مدل و داده های آزمایشگاهی وجود دارد که بیانگر دقت قابل قبول مدل فازی-عصبی برای تشخیص احتراق ناقص انتخاب شده است.
کلیدواژه ها:
موتور احتراق تراکمی مخلوط همگن، اتانول، احتراق ناقص، شبکه فازی-عصبی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است