مقایسه پارامترهای مشخصه چرخه رانندگی با استفاده از داده های واقعی جمع آوری شده در ایران و چرخه های استاندارد جهانی
کد مقاله : 1126-ICICE&O
نویسندگان:
تابان مهر قرائتی1، علی مومنی موحد1، محمد آزادی *2، سید اشکان موسویان بالاباش3، مهدی نیکخواه4
1دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
2عضو هیات علمی
3کارشناس آزمون
4شرکت ایپکو
چکیده مقاله:
در این پژوهش، پارامترهای مشخصه‌ای چرخه رانندگی بین داده‌های واقعی در ایران و چرخه‌های استاندارد موجود در دنیا، مقایسه شده است. بدین منظور، داده‌برداری با استفاده از یک خودروی مرجع (با موتور بنزینی)، در مسیر تهران- آمل، در شرایط رانندگی واقعی، صورت گرفته است. سپس به کمک نرم افزار MATLAB، یک کد با هدف محاسبه پارامترهای مشخصه‌ای چرخه با استفاده از این داده‌ها محاسبه شد. در ادامه، مقادیر این پارامتر‌ها با مقادیر متغیرهای مشابه در چرخه‌های استاندارد جهانی، مقایسه گردید. نتایج نشان داد که خودرو طی مسیر تهران- آمل، زمان بیشتری را در حرکت شتابدار سپری کرده و سرعت بیشینه آن بطور قابل توجهی از دیگر چرخه‌های استاندارد بیشتر است. همچنین تفاوت آشکار مقادیر پارامترهای چرخه رانندگی در این مقاله، با چرخه‌های استاندارد حاکی از آن است که هر کشوری بنا به مقتضیات جغرافیایی، فرهنگی، آب و هوایی، چرخه‌های رانندگی مختص به خود را دارد و استفاده از چرخه‌های دیگر کشورها ولو استاندارد، نمی‌تواند برای کشور ایران کارساز باشد.
کلیدواژه ها:
چرخه رانندگی، پارامترهای مشخصه، داده های واقعی در ایران، چرخه استاندارد
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است