مطالعه‌ی تجربی تاثیر سرعت و نسبت‌هم‌ارزی روی مشخصه‌های عملکردی موتور در حالت-های بنزین‌‌‌‌سوز و گاز‌سوز
کد مقاله : 1132-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
بهزاد فرهنگ1، ابراهیم عبدی اقدم *2
1گروه آموزشی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده مقاله:
با توجه به اثرات نامطلوب آلاینده‌های خروجی موتورهای بنزین‌سوز بر محیط زیست، افزایش قیمت نفت، گرمایش جهانی و تاثیر نوع سوخت روی حد نسبت تراکم که اثر قابل توجهی روی بازده موتور دارد، جایگزین کردن سوخت‌هایی با عملکرد بهتر در نسبت تراکم‌های بالاتر امری ضروری است.گاز طبیعی با توجه به داشتن ظرفیت بالا برای حد نسبت تراکم و عدد اکتان بالا جایگزین مطلوبی است و کشور ما به لحاظ داشتن ذخایر گاز طبیعی به عنوان دومین کشور جهان محسوب می‌شود. با توجه به نکات مذکور در کار حاضرعملکرد موتور با هدف مقایسه‌ی تأثیر دو سوخت بنزین و گاز طبیعی برای رسیدن به بهترین حالت عملکردی موتور تحلیل شده است.برای نیل به هدف فوق مجموعه‌ی بزرگی از داده‌های تجربی برای دو حالت بنزین‌سوز و گازسوز در سه سرعت مختلف موتور، در سه نسبت هم‌ارزی مبنای متفاوت و در حداقل هشت آوانس جرقه مختلف با گام 2 درجه میل‌لنگ در نسبت تراکم 10 با استفاده از موتور پژهشی تک سیلندر اشتعال جرقه‌ای CT300 استخراج شد. نتایج حاصله نشان می‌دهد کهدر نسبت هم‌ارزی مبنای معین، بازده حجمی و گشتاور خروجی حالت گازسوز بترتیب 5و 13 درصد بر پایه حالت گازسوز‌سوز کمتر از حالت بنزین‌سوز است.با افزایش آوانس جرقه دمای گازهای خروجی کاهش می‌یابد اما گشتاور خروجی و imep میانگین ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
موتور، اشتعال جرقه‌ای، بنزین‌سوز، گازسوز، عملکرد.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است