بررسی عوامل فرآیند تولید گژن پین موثر بر صدای ناهنجار در یک موتور احتراق داخلی
کد مقاله : 1134-ICICE&O
نویسندگان:
حامد جعفری *1، مهدی بالو2، عبدالرزاق طاهایی3، جواد نوروزی4
1کارشناس مهندسی محصول
2مدیر مهندسی
3معاونت مهندسی
4کارشناس کیفیت
چکیده مقاله:
تحلیل خرابی موتورهای برگشتی از اهمیت ویژه‎ای در صنعت خودروسازی برخوردار است. این فعالیت در ابتدا به منظور عیب یابی ایراد و رضایت مشتری و در ادامه جهت پیش‎گیری از وقوع مجدد ایراد می‎باشد و نیاز است که در کمترین زمان و با تحلیل مناسب و عمیق صورت گیرد. ایراد صدا در موتورهای احتراق داخلی یکی از ایرادات شایع در این محصول است. یکی از انواع صداهای غیر طبیعی در موتورهای احتراق داخلی، صدای گژن‎پین می‎باشد. ایراد صدای گژن‎پین به دو نوع کلی تقسیم می‎شود که در نوع اول ناشی از لقی زیاد و در نوع دوم ناشی از لقی غیر دایروی بین گژن‎پین و بوش چشم کوچک شاتون می‎باشد. به منظور جلوگیری از تکرار ایراد، نیاز است که ریشه‎یابی مناسبی روی آن صورت گیرد و منشاء ایجاد خطا تشخیص داده شود تا بتوان نسبت به رفع آن اقدام نمود. در این تحقیق به تحلیل خرابی این ایراد که در تعدادی از موتورهای برگشتی از خدمات پس از فروش گزارش شده‎است پرداخته می‎شود. در تحلیل صورت گرفته، در تکمیل مشاهدات بر روی قطعات موجود، فرآیند ساخت قطعه در نظر گرفته می‎شود و ایراداتی که در طول فرآیند تولید، امکان ایجاد آن می‎باشد را نشان می‎دهد. نتیجه تحقیق نشان می‎دهد که تنظیمات نامناسب در فرآیند ساخت قطعه می‎تواند موثر در ایجاد صدای گژن‎پین باشد.
کلیدواژه ها:
موتورهای احتراق داخلی، گژن‎پین، سنترلس، گردی، پایداری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است