بررسی و مقایسه شاخص پایداری برشی پلیمر های بالابرنده شاخص گرانروی ستاره ای مورد استفاده در روغن موتور
کد مقاله : 1135-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
امیرحسین ثقفی *
دانشگاه علوم و تحقیقات شرکت افزون روان
چکیده مقاله:
برای افزایش گرانروی و شاخص گرانروی روغن موتور از افزودنی های پلیمری استفاده می شود. یکی از انواع این پلیمر ها، پلیمر های ستاره ای است. مزیت این نوع از بالابرنده های شاخص گرانروی نسبت به انواع دیگر آن، افزایش گرانروی ناشی از انحلال پلیمر بیشتر و پایداری برشی بهتر است. شاخص پایداری برشی عددی بدون بعد است و نشان دهنده درصد افت دائمی گرانروی ناشی از انحلال پلیمر بر اثر اعمال 30 چرخه تنش در آزمون ASTM 6278 است. در این مقاله به بررسی شاخص پایداری برشی پلیمرهای HSD در مقایسه با پلیمرهای بالابرنده گرانروی OCP تا 210 چرخه اعمال تنش پرداخته‌شده است. پلیمرهای HSD به دودسته خطی و ستاره‌ای تقسیم می‌شوند. تفاوت این دو گروه در آن است که پلیمرهای HSD خطی زمانی که در روغن‌پایه حل می‌شوند، زنجیرهای خطی به‌گونه‌ای به یکدیگر نزدیک می‌شوند که ساختار ستاره‌ای به خود می‌گیرند. منشأ تشکیل آن ستاره‌ها پیوندهای فیزیکی هستند که براثر اعمال تنش زنجیرهای خطی از یکدیگر دور شده و پس از اتمام تنش اعمالی، دوباره به یکدیگر نزدیک شده و ساختار ستاره‌ای شکل را می‌سازند. پلیمرهای HSD ستاره‌ای دارای مرکز ثابتی هستند که توسط پیوندهای شیمیایی، ساختار ستاره‌ای به خود گرفته‌اند. پلیمرهای HSD خطی از منظر پایداری برشی مستحکم‌تر از نوع ستاره‌ای آن‌هاست.
کلیدواژه ها:
بالابرنده شاخص گرانروی، شاخص پایداری برشی، پلیمر های ستاره ای، روغن موتور
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است