مدل سازی سامانه پاشش سوخت ریل مشترک و تاثیر فشار سوخت بر فرآیند پاشش
کد مقاله : 1137-ICICE&O
نویسندگان:
رسول همتیان *1، جعفر مساح2، رضا حسن بیگی3، علیرضا حاجی علی محمدی4
1شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو دانشگاه تهران
2دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران
3استاد گروه فنی-کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
4عضو هیئت علمی
چکیده مقاله:
در موتورهای دیزل فرایند پاشش ( نرخ پاشش و فشار آن) تاثیر عمده‌ای بر تولید صدا، آلایندگی گاز‌های خروجی و مصرف سوخت دارد. به علت تقاضای رو به رشد برای این موتور‌ها، مدل سازی سیستم پاشش سوخت بخش مهمی از فرآیند طراحی و بهینه‌سازی تجهیزات پاشش سوخت را بازی می‌کند. به عنوان یک گام در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای و ایجاد تنوع در عرضه‌ی انرژی، علاقه‌ی فزآینده‌ای برای آزمایش و بهینه‌سازی سیستم سوخت رسانی موتور دیزل وجود دارد. در این پژوهش سیستم پاشش سوخت ریل مشترک به صورت یک بعدی و در نرم‌افزار AMESim شبیه سازی گردید و اثر فشار سوخت بر نوسانات فشار سوخت در ورودی افشانه، نرخ پاشش، جرم سوخت پاشیده شده و جابه‌جایی میله کنترل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد نوسانات فشار در مسیر ورودی به افشانه در فشارهای پاشش بالاتر بیشتر می‌باشد که این افزایش فشار به دلیل بسته شدن ناگهانی گلوگاه است که باعث به‌وجود آمدن پدیدة ضربة قوچ می‌شود. مدت زمان پاشش نیز با وجود یکسان بودن مدت زمان تحریک سلونوئید در فشارهای مختلف، متفاوت می‌باشد که به دلیل تأخیری است که در بسته شدن گلوگاه و حرکت سوزن به سمت پایین وجود دارد. میزان تأخیر در بسته شدن با افزایش فشار بیشتر می‌شود.
کلیدواژه ها:
نوسانات فشار، فشار سوخت، شبیه‌سازی، سامانه پاشش.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است