تحلیل داده های سرعت خودرو، فشار هیدرولیکی فرمان و زاویه چرخ در خودروی تیبا
کد مقاله : 1164-ICICE&O-12
نویسندگان:
سید احسان میری1، محمد آزادی *2، سهراب پاکدل3
1دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی
3شرکت آذر موتور مبین
چکیده مقاله:
امروزه توسعه سیکل رانندگی بصورت بومی و متناسب با هنجارهای هر کشور بمنظور تدوین استانداردهای آلایندگی، بررسی آلاینده‌های تولیدی خودروها و تولید قطعات مربوط به خودرو، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. در کنار سیکل رانندگی که عموما بر آلاینده‌ها تمرکز دارد، تحلیل داده‌های فرمان هیدرولیکی در بخش توسعه قطعات خودرویی کمک شایانی خواهد کرد بویژه با درنظر داشتن رفتارهای رانندگی در هر منطقه که اثری غیرقابل انکار به همراه دارند. هدف از این پژوهش، تحلیل داده‌های مربوط به فرمان برقی بصورت نمودار فشار هیدرولیکی- زمان در خودروی تیبا به گونه‌ای که بیشترین شباهت را با داده‌های اصلی داشته باشد، می‌باشد. روند کلی با مراحل توسعه سیکل رانندگی مشابهت داشته و پارامترهای مورد بررسی شامل میانگین فشار هیدرولیکی، میانگین فشار هیدرولیکی در زمان فرمان‌گیری، میانگین زاویه چرخ، میانگین سرعت زاویه-ای و درصد بدون فرمان‌گیری می‌باشد. در این تحقیق از الگوریتم بدون ناظر میانگین کی به منظور خوشه‌بندی استفاده شده است و همچنین درصد خطاها با داده‌های اصلی، در حالت بهینه‌سازی شده نسبت به حالت استخراج با روند سیکل رانندگی، اعدادی پایین‌تر و درعین حال منسجم‌تر هستند. در نهایت، سیکل بارگذاری پیشنهادی برای فرمان هیدرولیکی در خودروی تیبا در شهر تهران، استخراج شده است.
کلیدواژه ها:
تحلیل داده، فرمان هیدرولیکی، روش میانگین کی، خودروی تیبا
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت