مدلسازی ریزساختار آلیاژ منیزیم تحت بارگذاری رچتینگ با تئوری کریستال پلاستیسیته با کاربرد استفاده در قطعات موتوری
کد مقاله : 1169-ICICE&O-12
نویسندگان:
عادل بصیری1، محمد آزادی *2، احمد قاسمی3
1شرکت ایپکو
2عضو هیات علمی
3دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
به طور سنتی طراحی قطعات و تجهیرات صنعتی در فرآیندهای طراحی مهندسی وابسته به انتخاب ماده مناسب برای قطعه با توجه به عملکردهای مورد انتظار از آن قطعه انجام می شود. امروزه، این رویکرد از رویکرد انتخاب ماده به طراحی ماده تغییر یافته است تا با مطالعه و دستکاری ریزساختار ماده بتوان به مشخصات مورد نیاز رسید. در این بین، مدلسازی و شبیه سازی به عنوان جایگزینی بر آزمون های زمانبر و پر هزینه مکانیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، با توجه به ریز ساختار آلیاژ منیزیم AZ91D و ساختار کریستالی آن، مدلی به منظور شبیه سازی رفتار رچتینگ این آلیاژ انتخاب شده و نسبت به داده های تجربی مورد صحه گذاری قرار داده شده است. بافت کریستالوگرافی این آلیاژ با توجه به شرایط ساخت و شکل دهی آن تولید شده و به مدل معرفی خواهد شد. مدل ارائه شده، توانایی پیش بینی تغییر شکل رچتینگ را دارد اما مقدار کرنش رچتینگ اندکی از داده های تجربی بیش ارزیابی شده است.
کلیدواژه ها:
مدل ریزساختاری، کریستال پلاستیسیته، آلیاژ منیزیم، خستگی، رچتینگ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت