انتخاب مسیر داده‌برداری به روش تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج چرخه رانندگی در شهر شیراز
کد مقاله : 1171-ICICE&O-12
نویسندگان:
المیرا باقری1، مسعود مسیح طهرانی *1، محمد آزادی2، سید اشکان موسویان3
1آزمایشگاه سیستم‌های دینامیکی خودرو، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
2دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک
3دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه فنی حرفه‌ای
چکیده مقاله:
انتخاب مسیر آزمون یکی از جنبه‌های اصلی در توسعه چرخه‌های رانندگی می‌باشد. در این پژوهش، عواملی مانند سهم انواع مسیر آزمون، شرایط ترافیکی و ساعات اوج ترافیک در فرایند انتخاب مسیر آزمون در نظر گرفته شده است. سهم انواع مسیر آزمون، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به‌دست می‌آید. در روش تحلیل سلسله مراتبی مسئله به چندین سلسله مراتب و چندین عامل تجزیه می‌شود، سپس اهمیت هر دو عامل را در یک سلسله مراتب ارزیابی و مقایسه می‌کند. این روش، با ایجاد ماتریس‌های قضاوت و محاسبه وزن نسبی آن‌ها، بهترین گزینه را انتخاب می‌کند. شرایط ترافیکی و ساعات اوج ترافیک با بررسی سایت‌های ترافیکی آنلاین در ساعات و روزهای مختلف هفته مشخص می‌گردد. با انتخاب شهر شیراز به عنوان مطالعه موردی، مسیر آزمون طراحی می‌شود. برای به‌دست آوردن انواع مسیرهای آزمون، پرسشنامه‌ای با ۵۲ سؤال ایجاد می‌شود و قضاوت ذهنی و تجربیات عملی ۴۵ نفر تصمیم‌گیرنده از افراد ساکن در شیراز به ماتریس‌های قضاوت تبدیل می‌گردد. معیارهایی برای انتخاب نوع مسیر آزمون در نظر گرفته شده است که توسط روش وزن‌دهی تحلیل سلسله مراتبی، اولویت‌بندی می‌شود. سپس به رتبه‌بندی گزینه‌ها که شامل انواع مسیرهای مختلف است، پرداخته می‌شود. بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و خیابان‌های فرعی مسیرهایی است که در این پژوهش در نظر گرفته شده است. در نهایت، مسیر آزمونی با توجه به سهم انواع مسیرها و شرایط ترافیکی پیشنهاد می‌شود. طبق روش تحلیل سلسله مراتبی ۴۷ درصد مسیر آزمون بزرگراه، ۳۲ درصد آن خیابان اصلی و ۲۱ درصد خیابان فرعی به‌دست می‌آید. مسیرهایی در نظر گرفته می‌شود که جریان ترافیکی بیشتری دارند. همچنین، مسیر آزمون برای داده‌برداری ساعات ۹-۱۱ صبح و ۱۸-۲۰ عصر که ساعات اوج ترافیک است، طی می‌شود.
کلیدواژه ها:
چرخه رانندگی، مسیر داده‌برداری، شرایط ترافیکی، روش تحلیل سلسه مراتبی، شهر شیراز
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است