بررسی عملیات حرارتی و اثر زبری بر رفتار خستگی پرچرخه آلیاژ آلومینیوم سرسیلندر موتور
کد مقاله : 1178-ICICE&O-12
نویسندگان:
سجاد خیشه *1، محمد آزادی2، وحید ذاکرهندوآبادی3، خلیل خلیلی4
1گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
3شرکت ایپکو، تهران، ایران
4دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله، تاثیر سختی و زبری سطح در نتیجه عملیات حرارتی مختلف بر خواص خستگی پرچرخه آلیاژ آلومینیوم A380، با استفاده از دستگاه آزمون خستگی پرچرخه خمشی- چرخشی، بررسی شد. برای این منظور، نمونه‌های استاندارد آزمون خستگی از سرسیلندر موتور برش داده شده و ماشینکاری شدند. سپس آزمون‌ها اجرا و نمودار مربوط به حالت های مختلف رسم گردید. 3 حالت سختی نمونه ها در نتیجه عملیات حرارتی متفاوت بدست آمد. ریزساختار آلیاژ در عملیات حرارتی مختلف نیز با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نوری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که عملیات حرارتی در نتیجه تغییر توزیع و اندازه فازهای سیلیسیوم در زمینه آلومینیوم میکروسختی را افزایش می دهد. عمر خستگی نمونه های با/بدون عملیات حرارتی با زبری کم به ترتیب 5/124 و 2/156 درصد بزرگ‌تر از نمونه ها با زبری سطح بالا بودند. شیارهای روی سطح نمونه های ماشینکاری با زبری سطح Rz، 6/9 و 2/7 میکرون به اندازه کافی عمیق نبودند تا بتوانند بر روی عمر خستگی تاثیر گذار باشند ولی زبری سطح نمونه های مورد آزمایش با مقادیر 7/26 و 5/31 میکرون به اندازه کافی عمیق بودند و عمر خستگی را بشدت کاهش دادند.
کلیدواژه ها:
آلیاژ A380، سرسیلندر، خستگی پرچرخه، زبری سطح، میکروسختی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است