توسعه سیکل رانندگی مسیر تهران- سمنان بر اساس ملاحظات آلایندگی رانندگی واقعی با یک خودروی هیبرید
کد مقاله : 1221-ICICE&O-12
نویسندگان:
سید احسان میری1، حمیدرضا خلیلی1، محمد آزادی *2
1دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی
چکیده مقاله:
همواره استخراج سیکل رانندگی در بسیاری از کشورها مورد بررسی قرار گرفته و همچنین از اهمیت بالایی برخوردارند، به خصوص در سال‌های اخیر. پس از گذشت سال‌ها با اعمال پژوهش‌های مختلف و با استخراج سیکل‌های بومی و یا حتی جهانی، کشورهای مختلف قادر به تدوین قانونگذاری-های جدید و البته دقیق‌تر شده‌اند. یکی از جدیدترین و دقیق‌ترین روش‌های استخراج سیکل رانندگی با نام سیکل رانندگی واقعی (RDE) شناخته می‌شود. در این پژوهش سعی شده است تا با درنظر داشتن ملاحظات سیکل واقعی (براساس آلایندگی رانندگی واقعی)، از دو دسته داده که در مسیر تهران- سمنان از جادۀ فیروزکوه (جاده شماره 79) حاصل شده اند، با توجه به مسافت زیاد با استفاده از روش‌های مرسوم خوشه‌بندی و تحلیل حساسیت به منظور مشخص شدن مشخصه‌ای که حساسیت بیشتری دارد یک سیکل رانندگی استخراج شود. نتایج نشان داد که در سیکل 1، خطای مشخصه‌های میانگین سرعت، میانگین سرعت رانندگی، میانگین شتاب مثبت، میانگین شتاب منفی و درصد زمان رانندگی برای بترتیب برابر با 0.36، 2.31، 26.56، 20.29 و 2.20 درصد بوده و در سیکل 2 این مقادیر به 7.39، 1.47، 7.22، 6.02 و 5.38 می‌رسد.
کلیدواژه ها:
سیکل رانندگی، تهران- سمنان، آلایندگی رانندگی واقعی، خودروی هیبرید
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت