برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

یک مقاله

5,200,000

ریال ایران

دو مقاله

6,500,000

ریال ایران

سه مقاله

7,800,000

ریال ایران

چهار مقاله

9,100,000

ریال ایران

یک مقاله (عضو انجمن)

4,420,000

ریال ایران

دو مقاله (عضو انجمن)

5,525,000

ریال ایران

سه مقاله (عضو انجمن)

6,630,000

ریال ایران

چهار مقاله (عضو انجمن)

7,735,000

ریال ایران

شرکت کننده آزاد

5,200,000

ریال ایران

شرکت کننده آزاد (عضو انجمن)

4,420,000

ریال ایران

Visitor Participant

5,200,000

ریال ایران
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.