کمیته برگزاری

مهندس سیدمصطفی میرسلیم

مهندس سیدمصطفی میرسلیم

رئیس همایش
mirsalimcsr.ir
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس کیانوش پورمجیب

مهندس کیانوش پورمجیب

رئیس افتخاری
infosapco.com
مدیر عامل شرکت ساپکو
دکتر سید اشکان موسویان

دکتر سید اشکان موسویان

دبیر همایش
ise.enginegmail.com
استادیار دانشگاه فنی حرفه ای
رییس انجمن علمی موتور ایران
دکتر علیرضا حاجی علی محمدی

دکتر علیرضا حاجی علی محمدی

دبیر علمی
ahajialisemnan.ac.ir
استادیار دانشگاه سمنان
مهندس مجید نعیمایی

مهندس مجید نعیمایی

دبیر اجرایی
m_naeimaeiip-co.com
شرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
مهندس محمد کاظمی

مهندس محمد کاظمی

مشاور عالی همایش
m_kazemiip-co.com
شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
دکتر محمد آزادی

دکتر محمد آزادی

ناظر عالی همایش
m_azadisemnan.ac.ir
دانشیار دانشگاه سمنان
مهندس محمد کامیاب

مهندس محمد کامیاب

مدیر نمایشگاه
m_kamyabip-co.com
تلفن همراه: 09124064380
مدیر مالی انجمن علمی موتور ایران
دکتر شهاب الدین خوارزمی

دکتر شهاب الدین خوارزمی

مدیر بخش علمی
kharazmisemnan.ac.ir
استادیار دانشگاه سمنان
دکتر آرش محمدی

دکتر آرش محمدی

مدیر کارگاه های آموزشی
amohammadisru.ac.ir
استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر علی صلواتی زاده

دکتر علی صلواتی زاده

مدیر میزگردهای تخصصی
asalavatizadehnri.ac.ir
عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو
دکتر مهدی زارع

دکتر مهدی زارع

مدیر جشنواره علمی- فنی
m_zareip-co.com
شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
مهندس حسین رحیمی آسیابرکی

مهندس حسین رحیمی آسیابرکی

مدیر بخش مقالات
h.rahimitvu.ac.ir
دانشگاه فنی و حرفه ای