افرادی که متقاضی برگزاری کارگاه آموزشی هستند، می توانند پس از تکمیل این فرم، برگه تکمیل شده بهمراه رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند. 

amohammadi@sru.ac.ir