ردیف

نام متخصص

دانشگاه یا موسسه یا شرکت

 

 

 

1

دکتر علی کشاورز

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

دکتر سید علی جزایری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

دکتر امیرحسین شامخی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

دکتر وحید اصفهانیان

دانشگاه تهران

5

دکتر سید رضا حسن بیگی

دانشگاه تهران

6

دکتر فتح اله امی

دانشگاه تربیت مدرس

7

دکتر غلامحسن نجفی

دانشگاه تربیت مدرس

8

دکتر برات قبادیان

دانشگاه تربیت مدرس

9

دکتر محمد ضابطیان

دانشگاه تربیت مدرس

10

دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

11

دکتر سید محمد رضا مدرس رضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

12

دکتر سید حسین منصوری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

13

دکتر سعید شبستری

دانشگاه علم و صنعت ایران

14

دکتر امیرحسین کاکایی

دانشگاه علم و صنعت ایران

15

دکتر آیت قره قانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

16

دکتر مسعود مسیح طهرانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

17

دکتر محمد حسن شجاعی فرد

دانشگاه علم و صنعت ایران

18

عبدالله امیرخانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

19

دکتر رحیم خوشبختی سرای

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

20

دکتر علی صلواتی زاده

پژوهشگاه نیرو

21

دکتر کاظم کاشفی

پژوهشگاه صنعت نفت

22

دکتر حسن بیگلریان

پژوهشگاه صنعت نفت

23

مهندس قارن درستی

پژوهشگاه صنعت نفت

24

دکتر محمد مزیدی

پژوهشگاه صنعت نفت

25

مهندس علیار کاظمی فر

پژوهشگاه صنعت نفت

26

دکتر محمد مهدی صلاحی

پژوهشگاه صنعت نفت

27

دکتر امید جهانیان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

28

دکتر روزبه شفقت

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

29

دکتر شهرام خلیل آریا

دانشگاه ارومیه

30

دکتر صمد جعفرمدار

دانشگاه ارومیه

31

دکتر سید وحید حسینی

دانشگاه صنعتی شاهرود

32

مهندس سید محمد افقهی

شرکت ایران اشپنت

33

دکتر علیرضا حاجی علی محمدی

دانشگاه سمنان و انجمن علمی موتور ایران

34

دکتر محمد آزادی

دانشگاه سمنان

35

دکتر فرهاد طالبی

دانشگاه سمنان

36

دکتر مجتبی بیگلری

دانشگاه سمنان

37

دکتر امیر نجیبی

دانشگاه سمنان

38

دکتر محمد صادق ولی پور

دانشگاه سمنان

39

دکتر علی میرمحمدی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

40

دکتر آرش محمدی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

41

مهندس مهدی رجبعلی

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

42

مهندس مجید کرباس فروشها

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

43

مهندس عبدالرزاق طاهایی

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

44

دکتر محمد مومنی موحد

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

45

دکتر رسول همتیان

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

46

مهندس امیر حسین پریور

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

47

دکتر مرتضی ملاجعفری

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

48

مهندس سعید جوان

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

49

مهندس محمد کاظمی

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

و انجمن علمی موتور ایران

50

دکتر رضا آرادمهر

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

51

دکتر مهدی زارع

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

52

دکتر آرمان رستم پور

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

53

مهندس سعید عبدالملکی

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

54

دکتر ابوالفضل محمدابراهیم

دانشگاه صنعتی اراک

55

دکتر وحید فخاری

دانشگاه شهید بهشتی

56

دکتر محمد علی احترام

دانشگاه شهید بهشتی

57

دکتر سید محمد جعفری

دانشگاه شهید بهشتی

58

دکتر بهرام بحری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا

59

دکتر مصطفی امیدی بیدگلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود

60

دکتر ایمان چیت ساز

دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن علمی موتور ایران

61

دکتر سعید ضیائی راد

دانشگاه صنعتی اصفهان

62

دکتر سید اشکان موسویان

دانشگاه فنی و حرفه ای و انجمن علمی موتور ایران

63

دکتر مهدی بالو

گروه صنعتی ایران خودرو دیزل

64

دکتر ابراهیم عبدی اقدم

دانشگاه محقق اردبیلی

65

دکتر بهمن نجفی

دانشگاه محقق اردبیلی

66

دکتر حامد مقتدری اصفهانی

دانشگاه الزهرا

67

دکتر محسن استاد شعبانی

دانشگاه صنایع و معادن ایران

68

دکتر هادی علیزاده ثابت

مرکز نوآوری آمپر

69

دکتر رامین مهدی پور

دانشگاه تفرش

70

دکتر ابراهیم اکبرپوران

شرکت ایدم

71

مهندس علی اصغر مفید

شرکت موتورسازان

72

دکتر وحید حسینی

دانشگاه صنعتی شریف

73

دکتر علی مشیری موحد

گروه صنعتی ایران خودرو

74

دکتر علی مومنی موحد

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

75

دکتر مقداد خزایی

CEA-Tech Institute, France

76

Dr. Luigi Allocca

CNR Institute, Italy

77

Prof. Maurice Kettner

HsKA University, Germany

78

دکتر کامیار نیکزادفر

دانشگاه کاونتری انگلستان

79

دکتر حسن وفامهر

دانشگاه برونل لندن انگلستان

80

Dr. Muhammad Bin Mat Noor

Pahang University of Malaysia, Malaysia

81

Dr. Apostolos Pesyridis

Alasala University, Greece

82

Dr. Alessandro Montanaro

Italian National Research Council, Italy

83

Dr. Damon Honnery

Monash University, Australia

84

Dr. Navid Shahangian

Toyota Motor Europe

85

Prof. Yang Wenming

National University of Singapore, Singapore

86

Prof. Bengt Johansson

Chalmers University of Technology, Sweden

87

Prof. Mustafa Canakci

Kocaeli University, Turkey

88

دکتر کاظم رضا کاشی زاده

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Russia

89

دکتر امید عسگری

West Virginia University, USA

90

دکتر رسول صالحی

Vehicle Health Management group at General Motors, USA

91

دکتر حمید محرابی

University of Sunderland, England

92

Prof. Maurice Kettner

University of Karlsruhe, Germany

93

Prof. Antonio Garcia Martinez

Universitat Politècnica de València, Spain

94

Prof. Antonio Paolo Carlucci

دانشگاه سالنتو ایتالیا

95

دکتر امین پیکانی

University of Hertfordshire, England

96

دکتر میثم بابایی

دانشگاه سالفورد انگلستان

97

دکتر یعقوب دادگراصل

دانشگاه فنی و حرفه ای

98

مهندس حسین رحیمی آسیابرکی

دانشگاه فنی و حرفه ای

99

مهندس علیرضا مدنی

شرکت مگاموتور

100

دکتر علی پارسا

مدیر مرکز تحقیقاتی چیتا

101

دکتر علی قاسمیان

دانشگاه علم و صنعت ایران