سخن رئیس همایش:

بسم الله الرحمن الرحیم
تحولات بیست سال اخیر در زمینه فناورى نشان داده است که استفاده از موتورهاى درونسوز و سوختهاى فراهم آمده از منابع سنگواره اى ، به کارآمدى و بازده بسیار خوبى رسیده است که مشابه آن در زمینه قواى محرکه به کمک سایر فناوریها، میسر نشده است؛ اما از اواسط قرن گذشته مشکل بسیار مهمى رخ نمود که عمدتاً به آلاینده هاى متصاعد از احتراق بر مى گردد بویژه احتراق در موتورهاى درونسوز که اغلب بسیار سریع و ناقص انجام مى گیرد و در نتیجه در مواد حاصل از احتراق ، غیر از دى اکسید کربن که یکى ازعوامل گرمایش عمومى جوّ است، مقادیر معتنابه و خسارت آفرینى مواد سمى و بیمارى زا پدیدار مى شود از قبیل مونوکسید کربن و اکسیدهاى ازت و اکسیدهاى گوگرد و مواد حلقوى....بعلاوه شدت مصرف هیدروکربورها ، غیر از افزایش غلظت دى اکسید کربن در جوّ و انتشار آلاینده ها ، موضوع پایان یافتن آن منابع را به طور جدى مطرح کرده است که تا پنجاه سال آینده روندها را دگرگون خواهد کرد. 
چاره جویى فنى مسائلى که رخ داده است یعنى خاتمه عملى و قهرى استفاده از منابع سنگواره اى همچون نفت و گاز طبیعى، و مهار آلاینده هاى متصاعد از احتراق آنها، اهمیت چند نکته را روشن کرد: 
⁃ جستجوى منابع دیگر انرژى ، غیر از نفت و گاز، با قابلیت تجدیدپذیرى آن سوختها: 
⁃ مهار کردن آلاینده هاى متصاعد از موتورهاى درونسوز بویژه با بهبود مهندسى احتراق به گونه اى که دربرگیرنده جلوگیرى از اسراف در مصرف سوخت و کاهش آلاینده ها بشود
⁃ اعمال مدیریت هوشمند بر فرآیندهاى وابسته به موتورهاى احتراقى همچون هوارسانى و سوخت رسانى و تشکیل مخلوط مناسب سوخت و هوا، اشتعال بموقع آن مخلوط، پیشبرد احتراق با سرعت بهینه، خنک کارى
⁃ پس پالایش دود حاصل از احتراق و بخارات نشتى از محفظه درون موتور
⁃ بهبود بازده با کاهش عوامل اتلاف انرژى از جمله اصطکاکها و نیز شیوه بهره بردارى از قواى محرکه
⁃ تجدید نظر در نوع ترکیب قواى محرکه مختلف و کاربردها ازجمله در خودروهاى دونیرو (بویژه با ترکیب نیروى برق و نیروى مکانیک....)
اینها همه خطوط راهنماى تحقیقات جارى و آینده را ترسیم مى کند؛ امید است در این همایش أخرین دستاوردهاى علمى و فنى به معرض دید و شناخت و سپس انتقاد علمى متخصصان و صاحب نظران قرارگیرد و راه پیشرفت آینده را تسهیل کند. 
سید مصطفى میرسلیم