برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
3,800,000 ریال
برای شرکت در دو روز اول همایش، ارائه مقاله (به تعداد نامحدود) و شرکت در یک کارگاه آموزشی
2
4,800,000 ریال
برای شرکت در دو روز اول همایش، ارائه مقاله (به تعداد نامحدود) و شرکت در یک کارگاه آموزشی
3
2,800,000 ریال
برای شرکت در دو روز اول همایش و ارائه مقاله به تعداد نامحدود (بدون شرکت در کارگاه آموزشی)
4
3,600,000 ریال
برای شرکت در دو روز اول همایش و ارائه مقاله به تعداد نامحدود (بدون شرکت در کارگاه آموزشی)
5
4,200,000 ریال
برای شرکت در دو روز اول همایش و شرکت در یک کارگاه آموزشی (بدون ارائه مقاله)
6
5,400,000 ریال
برای شرکت در دو روز اول همایش و شرکت در یک کارگاه آموزشی (بدون ارائه مقاله)
7
2,000,000 ریال
برای شرکت در دو روز اول همایش (بدون ارائه مقاله و بدون شرکت در کارگاه آموزشی)
8
2,500,000 ریال
برای شرکت در دو روز اول همایش (بدون ارائه مقاله و بدون شرکت در کارگاه آموزشی)
9
15,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.