محورهای اصلی

 • تحقیق و توسعه و سازندگان رده یکمی
 • چرخه های رانندگی
 • موتور و خودروی برقی و دورگه
 • موتور و پیل سوختی هیدروژنی
 • مهندسی احتراق و آلایندگی
 • دینامیک سیالات و ترمودینامیک موتورهای درونسوز
 • خنک کاری و انتقال حرارت
 • روش های طراحی و ساخت در قوای محرکه
 • صحه گذاری و قابلیت اطمینان
 • مدیریت هوشمند الکترونیک و نگاشت

 

محورهای جانبی

 • درس آموخته‌های طرح‌های قوای محرکه
 • مدیریت دانش و مدیریت پروژه
 • تولید و زنجیره تامین، مهندسی صنایع و اقتصاد قوای محرکه
 • مهندسی مواد در موتور و قطعات جانبی
 • اصطکاک و سازوکارهای سایشی موتور
 • علل خرابی و فرایندهای بهبود قطعات
 • تولید افزایشی و پرینترهای سه بعدی در قطعات موتور
 • چالش های محیط زیست و استانداردها در صنعت خودرو
 • فناوری های پس پالایش
 • سوخت های جایگزین و پیشرفته
 • روغن و روانکاری
 • تطابق موتور با خودرو
 • صدا و ارتعاشات
 • کاربرد سامانه های بینایی ماشین و واقعیت مجازی در صنعت خودرو
 • سامانه های پایش وضعیت و عیب یابی موتور
 • خودروهای خودران و هوش مصنوعی
 • قوای محرکه ریلی و دریایی
 • موتورهای تجاری ایستگاهی
 • مدیریت مصرف آب، برق و آلایندگی در تولید موتور ( ارزیابی چرخه حیات )