• فناوری های نوین موتور (دونیرو، دورگه، کوچک‌سازی، پرخوران و بازخوران، زمان‌بندی متغیر، پاشش مستقیم، احتراق تراکمی همگن، استرلینگ، بازیافت انرژی، پس پالایش)
 • سوخت های جایگزین و پیشرفته
 • راهبرد سوخت و قوای محرکه (مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی، ملاحظات زیست محیطی، اسناد بالادستی و راهبردهای جهانی)
 • دینامیک سیالات موتورهای درونسوز
 • مهندسی احتراق در موتورهای درونسوز و آلایندگی ناشی از آن
 • روش های طراحی و ساخت موتورهای درونسوز و قطعات آن
 • تولید و زنجیرة تأمین
 • تطابق موتور با خودرو
 • مهندسی مواد در موتور و قطعات جانبی
 • روش های آزمایشگاهی، عددی و صحه گذاری نوین
 • علل خرابی و فرایندهای بهبود قطعات
 • صدا و ارتعاشات
 • خنک کاری و انتقال حرارت
 • اصطکاک و سازوکارهای سایشی موتور
 • مدیریت هوشمند الکترونیک و نگاشت
 • روانکاری (روغن موتورهای سنتزی، نیمه سنتزی و نانویی، بیو روانکارها، نقش روغن بر عملکرد موتور)
 • چرخه های رانندگی