حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه نیرو
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه صنایع و معادن ایران
دانشگاه سمنان
دانشگاه صنعتی اراک
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه فنی و حرفه ای