حمایت کنندگان اصلی
حامی مالی
شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)
AECS
شرکت نفت بهران
شرکت اطلس پمپ سپاهان
شرکت توسعه قوای محرکه دینا
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شرکت ایران دلکو
شرکت صنایع ایجاد رزمیاران
شرکت نایین موتور
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو
دسا
کروز
شایگان
شرکت توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
پویانیستانک
توان سازان ایران
سازمان صنایع دریایی
گروه قطعات خودرو عظام
مژده وصل شیراز
شرکت استام
شرکت پیستون ایران
شرکت فرآوری و ساخت
شرکت پایا کلاچ
شرکت سازه پویش
تارا ذوب
سازه سیم
مجتمع پایا ذوب کاوه
رادمان یدک اروند
فناور یدک اروند
پویان صنعت نهاد
فراکلون
قائم
قائم
قائم
قائم
قائم
گروه ایرکا
حمایت معنوی
گروه صنعتی ایران خودرو
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صتعتی اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه سمنان
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دانشگاه صنعتی اراک
دانشگاه تفرش
دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشگاه صنعتی قوچان
داانشگاه صنعتی سهند تبریز
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک ایران
دانشگاه صنعتی شاهرود
اتحادیه انجمن های علمی مهندسی شیمی، نفت و پلیمر
دانشگاه شهید بهشتی