برای نگارش مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی به الگوهای مقاله نویسی زیر مراجعه کنید.

1- الگوی مقاله نویسی فارسی

2- الگوی مقاله نویسی انگلیسی

شایان ذکر است که تعداد صفحات مقاله بایدو الزاما کمتر از 8 صفحه باشد. مقالاتی که در آنها محدودیت تعداد صفحات رعایت نشود، برای داوری ارسال نخواهند شد.