کمیته برگزاری
مهندس سیدمصطفی میرسلیم
رئیس همایش
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رییس هیئت مدیره شرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
پست الکترونیکی: mirsalim [at] csr.ir
مهندس عادل پیرمحمدی
رئیس (افتخاری) همایش
مدیرعامل شرکت ساپکو
وب سایت: www.sapco.com
پست الکترونیکی: info [at] sapco.com
دکتر علیرضا حاجی علی محمدی
دبیر همایش
استادیار دانشگاه سمنان
رئیس انجمن علمی موتور ایران
پست الکترونیکی: ahajiali [at] semnan.ac.ir
دکتر برات قبادیان
دبیر علمی همایش
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت،معدن و تجارت
پست الکترونیکی: ghobadib [at] modares.ac.ir
تلفن: 48292308
مهندس مجید نعیمایی
دبیر اجرایی همایش
شرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
پست الکترونیکی: m_naeimaei [at] ip-co.com
مهندس مرضیه احدی نژاد
دبیر اجرایی (افتخاری) همایش
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ساپکو
وب سایت: www.sapco.com
پست الکترونیکی: info [at] sapco.com
دکتر سید اشکان موسویان
مدیر علمی همایش
شرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
عضو هیئت مدیره انجمن علمی موتور ایران
پست الکترونیکی: a_moosavian [at] ip-co.com
تلفن: +98 937 546 8339
مهندس محمد کاظمی
مدیر اجرایی همایش
شرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
پست الکترونیکی: m_kazemi [at] ip-co.com
محمد افقهی
مشاور اجرایی
شرکت ایران اشپنت
پست الکترونیکی: m_afghahi [at] ip-co.com
دکتر ابوالفضل محمدابراهیم
ناظر علمی کارگاه های آموزشی
استادیار دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: m.ebrahim [at] arakut.ac.ir
مهندس علی رحمتی
مسئول کارگاه های آموزشی
انجمن علمی موتور ایران
پست الکترونیکی: ise.engine [at] gmail.com
دکتر علی صلواتی زاده
دبیر جشنواره علمی-فنی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو
پست الکترونیکی: asalavatizadeh [at] nri.ac.ir
دکتر محسن استاد شعبانی
مسئول میزگردهای تخصصی و صنعت
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنایع و معادن ایران
پست الکترونیکی: m.o.shabani [at] aut.ac.ir
مهندس رسول همتیان
مدیر نمایشگاه
شرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
پست الکترونیکی: r_hematian [at] ip-co.com