رییس همایش
سید مصطفی میرسلیم
رییس همایش
استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: info [at] iranengine.com
دکتر جعفر توفیقی
رییس افتخاری همایش
رییس پژوهشگاه صنعت نفت
وب سایت: www.ripi.ir
پست الکترونیکی: info [at] iranengine.com
مهندس سید محمد افقهی
دبیر افتخاری همایش
انجمن علمی موتور ایران
پست الکترونیکی: info [at] iranengine.com
کمیته علمی
دکتر وحید اصفهانیان
دبیر علمی
استاد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: info [at] iranengine.com
دکتر علیرضا حاجی علی محمدی
مدیربخش علمی
استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: info [at] iranengine.com
دکتر سید اشکان موسویان
دبیر جشنواره علمی فنی
ایپکو
پست الکترونیکی: info [at] iranengine.com
دکتر ابوالفضل محمد ابراهیم
مسئول کارگاه های آموزشی
استادیار، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: info [at] iranengine.com
دکتر سید محمد جعفری
مسئول میزگردهای تخصصی
استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: info [at] iranengine.com
کمیته اجرایی
مهندس مجید نعیمایی
دبیر اجرایی
انجمن علمی موتور ایران
پست الکترونیکی: info [at] iranengine.com
مهندس محمد کاظمی
مسئول نمایشگاه
انجمن علمی موتور ایران
پست الکترونیکی: info [at] iranengine.com