کمیته برگزاری
مهندس سیدمصطفی میرسلیم
رئیس همایش
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mirsalim [at] csr.ir
مهندس عادل پیرمحمدی
رئیس (افتخاری) همایش
مدیر عامل شرکت ساپکو
وب سایت: www.sapco.com
پست الکترونیکی: info [at] sapco.com
دکتر علیرضا حاجی علی محمدی
رئیس انجمن موتور ایران
استادیار دانشگاه سمنان
رئیس انجمن علمی موتور ایران
پست الکترونیکی: ahajiali [at] semnan.ac.ir
مهندس محمد کاظمی
دبیر
شرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
عضو هیئت مدیره انجمن علمی موتور ایران
پست الکترونیکی: m_kazemi [at] ip-co.com
دکتر محمد آزادی
دبیر علمی همایش
دانشیار دانشگاه سمنان
وب سایت: m-azadi.profile.semnan.ac.ir
پست الکترونیکی: m_azadi [at] semnan.ac.ir
تلفن: 09102107280
مهندس مجید نعیمایی
دبیر اجرایی همایش
شرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
پست الکترونیکی: m_naeimaei [at] ip-co.com
دکتر رسول همتیان
مدیر نمایشگاه
شرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
پست الکترونیکی: r_hematian [at] ip-co.com
دکتر مسعود مسیح طهرانی
ناظر علمی میزگردهای تخصصی و صنعت
دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: masih [at] iust.ac.ir
دکتر آرمان رستم پور
ناظر علمی کارگاه های آموزشی
شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
پست الکترونیکی: a_rostampour [at] ip-co.com
دکتر بهرام بحری
دبیر جشنواره علمی- فنی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: bahri [at] iaush.ac.ir
دکتر امید جهانیان
داور جشنواره علمی- فنی
دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: jahanian [at] nit.ac.ir
دکتر محسن استاد شعبانی
داور جشنواره علمی- فنی
استادیار دانشگاه صنایع و معادن ایران
پست الکترونیکی: m.o.shabani [at] aut.ac.ir
مهندس حامد بصیر
دبیر میزگردهای تخصصی
شرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
پست الکترونیکی: h_basir [at] ip-co.com