رییس همایش
سید مصطفی میرسلیم
رییس همایش
استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mo_mirsalim [at] aut.ac.ir
دکتر جواد واثقی امیری
رییس افتخاری همایش
استاد، رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: www.nit.ac.ir
پست الکترونیکی: vaseghi [at] nit.ac.ir
دکتر کورش صدیقی
مشاور علمی و اجرایی همایش
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: ksedighi [at] nit.ac.ir
دکتر امید جهانیان
دبیر همایش
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: jahanian [at] nit.ac.ir
مهندس سید محمد افقهی
دبیر افتخاری همایش
رییس هیات مدیره انجمن علمی موتور ایران
وب سایت: ise.org.ir/
پست الکترونیکی: info [at] iranengine.com
کمیته علمی
دکتر روزبه شفقت
دبیر کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: rshafaghat [at] nit.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر کامیار نیکزادفر
دبیر کمیته اجرایی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: nikzadfar [at] nit.ac.ir
دکتر مجید عباسی
مدیر نمایشگاه صنعتی
دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: abbasim [at] nit.ac.ir
دکتر مهدی یوسفی فرد
مدیر کارگاه های تخصصی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعنی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: yousefifard [at] nit.ac.ir
کمیته علمی
دکتر محسن شیخ الاسلامی کندلوسی
مدیر جشنواره علمی-صنعتی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: mohsen.sheikholeslami [at] nit.ac.ir
دکتر رضوان عالمیان
مدیر کمیته علمی همایش
محقق ارشد گروه پژوهشی انرژی های دریاپایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: ralamian [at] nit.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر مرتضی فتحی
مدیر کمیته اجرایی
پژوهشگر پسادکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: morteza.fathi [at] nit.ac.ir