- هزینه ثبت نام در همایش (بدون مقاله): 400 هزار تومان

- هزینه ثبت نام در همایش (با یک مقاله): 400 هزار تومان (به ازای هر مقاله بیشتر، 100 هزار تومان به هزینه ثبت نام، اضافه می شود.)

- 30 درصد تخفیف، ویژۀ ثبت نام گروهی (بیش از 10 نفر)

- توجه: 15 درصد تخفیف برای اعضای انجمن لحاظ می گردد.

- هزینه ثبت نام شرکت کننده خارجی: یکصد یورو یا دلار

به منظور تکمیل ثبت نام در همایش، مبالغ مذکور باید به شماره حساب 0109419284006 و یا به شماره کارت 6037991899894640 به نام انجمن علمی موتور ایران، واریز شده و رسید آن پس از تکمیل فرم شرکت در همایش، در بخش صدور صورتحساب و پرداخت هزینه، در سایت بارگذاری شود.

 

مسیر ثبت نام و تکمیل پرداخت به شرح ذیل است: