کلیه شرکت­ کنندگان در همایش اعم از نویسندگان مقالات و شرکت­ کنندگان در نشست­های علمی (ارائه مقالات و سخنرانی­های کلیدی) و میزگردهای تخصصی، باید نسبت به تکمیل برگه ثبت ­نام، مطابق با جدول زیر، اقدام نمایند.

 

نوع ثبت نام

بدون ارائه مقاله

با ارائه مقاله

مقاله دوم به بعد (هر مقاله)

دانشجویی

1،200،000 ریال

2،500،000 ریال

1،000،000 ریال

متخصصین و اعضای هیئت علمی

2،000،000 ریال

3،000،000 ریال

1،500،000 ریال

همراه

1،000،000 ریال

به افراد شرکت کننده ثبت نام شده  «همراه»، ضمن امکان حضور در کلیه برنامه های همایش، پذیرایی میان وعده و نهار روزهای اول و دوم همایش تعلق خواهد گرفت.