1397-08-30
1397-10-01
مسابقه
جشنواره علمی-صنعتی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1397-09-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1397-10-16
1397-11-17
1397-11-18