1397-10-30
1397-10-15
1397-10-01
مسابقه
جشنواره علمی-صنعتی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1397-10-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1397-11-10
1397-11-17
1397-11-18