برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 Engine Simulation with OpenFOAM
1397-11-18 09:00-13:30
15
دانشجویی (با ارائه یک مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (با ارائه دو مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (با ارائه سه مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (بدون ارائه مقاله) 1,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه یک مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه دو مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه سه مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (بدون ارائه مقاله) 2,500,000 ریال
همراه 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاه (دانشجویی) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاه (اعضای هیئت و متخصصین) 3,000,000 ریال
مهندس صادق کریمی
2 خودروهای دورگه و چالش‌های طراحی
1397-11-18 09:00-13:30
15
دانشجویی (با ارائه یک مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (با ارائه دو مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (با ارائه سه مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (بدون ارائه مقاله) 1,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه یک مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه دو مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه سه مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (بدون ارائه مقاله) 2,500,000 ریال
همراه 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاه (دانشجویی) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاه (اعضای هیئت و متخصصین) 3,000,000 ریال
دکتر سید محمد مهدی انصاری موحد
3 آشنایی با روند بازگشایی، تعمیر و مونتاژ مجدد موتورهای دیزلی سنگین
1397-11-17 09:00-13:30
15
دانشجویی (با ارائه یک مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (با ارائه دو مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (با ارائه سه مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (بدون ارائه مقاله) 1,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه یک مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه دو مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه سه مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (بدون ارائه مقاله) 2,500,000 ریال
همراه 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاه (دانشجویی) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاه (اعضای هیئت و متخصصین) 3,000,000 ریال
مهندس علی جانعلی پور عمران
4 روند توسعه موتورهای گازسوز سنگین و سامانه های تولید توأمان حرارت و توان با معرفی الگوی اجرایی در طرح موتور ملَی د87
1397-11-17 09:00-13:30
15
دانشجویی (با ارائه یک مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (با ارائه دو مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (با ارائه سه مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (بدون ارائه مقاله) 1,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه یک مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه دو مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه سه مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (بدون ارائه مقاله) 2,500,000 ریال
همراه 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاه (دانشجویی) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاه (اعضای هیئت و متخصصین) 3,000,000 ریال
دکتر حسن خاتم نژاد و دکتر افشین فهیمی راد
5 مبانی طراحی و ساخت صفحه مدل و جعبه ماهیچه برای قالب گیری و ماهیچه گیری سیلندر و سرسیلندر موتور به روش اتوماتیک با رعایت اصول مبنا
1397-11-17 09:00-13:30
15
دانشجویی (با ارائه یک مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (با ارائه دو مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (با ارائه سه مقاله) 1,500,000 ریال
دانشجویی (بدون ارائه مقاله) 1,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه یک مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه دو مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (با ارائه سه مقاله) 2,500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و متخصصین (بدون ارائه مقاله) 2,500,000 ریال
همراه 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاه (دانشجویی) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاه (اعضای هیئت و متخصصین) 3,000,000 ریال
مهندس محمد کاظم صفاری
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.