1. تمدید زمان ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا انتهای آذرماه تمدید شد.
2. برگزاری دومین جلسه کمیته علمی همایش
دومین جلسه کمیته علمی همایش طی روز چهارشنبه مورخ 27 آذرماه بصورت مجازی برگزار شد.