عناوین و مشخصات میزگردهای سیزدهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت به شرح زیر می باشد: