بزودی لیست کارگاه های آموزشی اعلام خواهد شد. 

افرادی که متقاضی برگزاری کارگاه آموزشی هستند، می توانند پس از تکمیل این فرم، برگه تکمیل شده بهمراه رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند. 

a_rostampour@ip-co.com