تمدید مهلت ارسال مقالات
1398-07-24

در اولین جلسة کمیتة علمی یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، مهلت ارسال مقالات کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طبق نظر اعضای کمیتة علمی، مهلت ارسال مقالات کامل تا 20 آبان ماه 98 تمدید شد.