اولین جلسة کمیتة علمی همایش
1398-07-24
اولین جلسة کمیتة علمی همایش

طبق برنامة از پیش تعیین شده، اولین جلسة کمیتة علمی همایش با حضور رییس همایش جناب آقای مهندس میرسلیم و دبیر علمی همایش جناب آقای دکتر قبادیان، و اعضای کمیتة علمی همایش در روز چهارشنبه مورخ 24 مهرماه 98 رأس ساعت 07:30 در محل مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو) برگزار شد.

در ابتدا دبیر همایش آقای دکتر حاجی علی محمدی، توضیحاتی راجع به لزوم تشکیل جلسات کمیتة علمی دادند. سپس مدیر علمی همایش آقای دکتر موسویان، با بیان دستور جلسه به ارائة مباحث مربوط به این جلسه پرداختند؛

در آغاز، گزارش کلی از همایش دورة قبل (همایش دهم) ارائه شد. سپس اهداف و محورهای همایش بازبینی شد. در ادامه، سازمان همایش و اعضای کمیتة علمی همایش معرفی شدند. پس از آن، موضوعاتی شامل تمدید مهلت ارسال مقالات کامل، سخنرانان کلیدی، عناوین میزگردهای تخصصی و هزینة ثبت نام شرکت و ارسال مقالات مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که مواردی از آنها تصویب شد.