دومین جلسة کارگروه علمی همایش
1399-01-01
دومین جلسة کارگروه علمی همایش

دومین جلسه کارگروه علمی همایش در روز چهارشنبه مورخ 11 دیماه 98 ساعت 08:00 در شرکت ایپکو برگزار شد. در این جلسه، آمار جامعی از مقالات دریافتی به دبیرخانة همایش و تفکیک موضوعی، سهم مشارکت دانشگاه های دولتی، آزاد، خارجی و صنعت توسط مدیر علمی همایش آقای دکتر موسویان ارائه شد. همچنین سخنرانان کلیدی، ارائه های صنعت و میزگردهای تخصصی به بحث و بررسی گذاشته شد و پاره ای از آنها مورد تصویب قرار گرفت. به علاوه آماری از مستندات بندهای مختلف جشنوارة علمی-فنی توسط دبیر جشنواره آقای دکتر صلواتی زاده ارائه شد. در انتها، کارگاه های آموزشی پیشنهادی از سوی متقاضیان مورد بحث قرار گرفت و تعدادی از آنها تصویب شد.