شروع ثبت نام در کارگاه های آموزشی
1398-10-22

به اطلاع می رساند لیست کارگاه های آموزشی که در یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت ارائه خواهند شد، در قسمت "برنامه هاکارگاه های آموزشی" قابل مشاهده است.