الگوی ارائة مقالات شفاهی و پوستری
1398-10-29

به اطلاع می رساند الگوی ارائة مقالات شفاهی و پوستری برای  مقالاتی که پذیرفته شده اند، در بخش مقالات  الگوی ارائة مقالات شفاهی/پوستری قابل دسترس است.