تمدید زمان ارسال مقالات
1400-08-30

عطف به تصمیم کمیته علمی همایش و بنابر درخواست پژوهشگران به تمدید مهلت ارسال مقالات، این زمان تا یکماه آینده، مورخ 30 آذرماه 1400 تمدید شد.