تمدید مجدد برای ارسال مقالات
1400-10-01

عطف به تماس های مکرر با دبیرخانه مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات، مطابق با موافقت کمیته علمی همایش، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 دی ماه 1400 تمدید گردید. شایان ذکر است که این تاریخ تمدید نخواهد شد.