مهلت ارسال اصلاحات مقاله
1400-11-13

داوری تمامی مقالات دریافتی به پایان رسیده و پاسخ عدم پذیرش و یا انجام اصلاحات برای نویسندگان محترم، ارسال شده است. مهلت ارسال این اصلاحات مقاله تا 15 بهمن ماه خواهد بود و این تاریخ تمدید نخواهد شد. پس از دریافت اصلاحات و بررسی اعمال نظرات داوری، جواب نهایی پذیرش یا عدم پذیرش مقالات، مشخص می گردد. در ادامه نیز، وضعیت نهایی مقاله بصورت پوستری و یا شفاهی اعلام می گردد.

مقالات شفاهی طی روزهای اول و دوم همایش، طبق برنامه (که بزودی در سایت بارگذاری خواهد شد.) و طی ساعات مدنظر با حضور نویسندگان، بصورت مجازی و در بستر ادوب کانکت، ارائه می شوند. مقالات پوستری نیز، در زمانی مشخص و به فرمت پوستر (که در سایت همایش موجود می باشد.)، به معرض دید شرکت کنندگان در همایش، بصورت مجازی قرار داده می شود. ضمنا حضور مجازی نویسندگان دارای مقالات پوستری، در زمان مدنظر، برای ارائه توضیحات الزامی است.