چاپ مقالات برتر همایش در مجلات
1401-02-26

مقالات برتر همایش، پس از اتمام زمان برگزاری، برای چاپ در مجلات معرفی خواهند شد.

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

مجله مواد و فناوری های پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

International Journal of Engineering, Materials and Energy Research Center

Advanced Ceramics Progress, Materials and Energy Research Center

Journal of Renewable Energy and Environment. Materials and Energy Research Center