تمدید مهلت ارسال مقالات
01 آبان 1402
تمدید مهلت ارسال مقالات

بنابر مصوبه جلسه کمیته علمی سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، مهلت ارسال مقالات برای دبیرخانه همایش که تا پیش از این، تاریخ 1 آبان ماه 1402 بود تمدید شد. لذا متقاضیان می توانند مقالات خود را تا تاریخ 15 آذر ماه 1402 برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند.