دکتر علی کشاورز دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر سید علی جزایری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر وحید اصفهانیان دانشگاه تهران
دکتر فتح اله امی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فیروز بختیاری‌نژاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر ناصر سلطانی دانشگاه تهران
دکتر شهرام آزادی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر سعید شبستری دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید محمد علی بوترابی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید حسین منصوری دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر سید محمد رضا مدرس رضوی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر آیت قره قانی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر رحیم خوشبختی سرای دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر علی صلواتی زاده پژوهشگاه نیرو
دکتر محمد علی احترام دانشگاه شهید بهشتی
دکتر کاظم کاشفی پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر حسن بیگلریان پژوهشگاه صنعت نفت
مهندس قارن درستی پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر محمد مزیدی پژوهشگاه صنعت نفت
مهندس علیار کاظمی­ فر پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر امید جهانیان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر کامیار نیکزادفر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر سید وحید حسینی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندس سید محمد افقهی انجمن علمی موتور ایران
دکتر محمد آزادی دانشگاه سمنان
دکتر فرهاد طالبی دانشگاه سمنان
دکتر علیرضا حاجی علی محمدی دانشگاه سمنان و انجمن علمی موتور ایران
دکتر علی میرمحمدی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
دکتر امیر نجیبی دانشگاه سمنان
دکتر آرش محمدی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
مهندس مهدی رجبعلی مرکز تحقیقات موتور
دکتر ابوالفضل محمدابراهیم دانشگاه صنعتی اراک
دکتر علی منزوی انجمن مهندسی شیمی ایران
مهندس مجید کرباس فروشها مرکز تحقیقات موتور
دکتر وحید فخاری دانشگاه شهید بهشتی
دکتر بهرام بحری دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر ایمان چیت ساز دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس عبدالرزاق طاهایی مرکز تحقیقات موتور
دکتر سید محمد جعفری دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد مومنی موحد مرکز تحقیقات موتور
دکتر سید اشکان موسویان مرکز تحقیقات موتور و انجمن علمی موتور ایران
دکتر مهدی بالو مرکز تحقیقات موتور
دکتر ابراهیم عبدی اقدم دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر امین محمودزاده اندواری پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست
مهندس رسول همتیان مرکز تحقیقات موتور
دکتر حامد مقتدری اصفهانی دانشگاه الزهرا
دکتر امیرحسین شامخی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر سعید ضیائی راد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر امیرحسین کاکایی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر غلامحسن نجفی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محسن استاد شعبانی دانشگاه صنایع و معادن ایران
دکتر محمدمهدی صلاحی پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر شهاب الدین علویون مرکز تحقیقات موتور
مهندس امیرحسین پریور مرکز تحقیقات موتور
مهندس سعید جوان مرکز تحقیقات موتور
دکتر شهرام اعتمادی حقیقی دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر رامین مهدی پور دانشگاه تفرش
مهندس محمد کاظمی مرکز تحقیقات موتور
مهندس رضا آرادمهر مرکز تحقیقات موتور
مهندس مهدی زارع مرکز تحقیقات موتور
دکتر علی مومنی موحد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر حسن وفامهر دانشگاه برونل لندن
دکتر روزبه شفقت دانشگاه نوشیروانی بابل