به اطلاع می رساند، الگوی قابل قبول مقالات شفاهی و پوستری برای ارائه در یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت در زیر آورده شده است. لذا ضمن تبریک به تمامی افرادی که مقالات ایشان در همایش مورد قبول قرار گرفته است، توصیه می شود برای آماده سازی ارائة مقالات خود، از الگوهای زیر استفاده نمایند.


الگوی ارائة مقالات شفاهی-فارسی

الگوی ارائة مقالات شفاهی-انگلیسی

الگوی ارائة مقالات پوستری-فارسی

راهنمای آماده سازی ارائة مقالات پوستری-فارسی

الگوی ارائة مقالات پوستری-انگلیسی