شبیه سازی پر شدن دوده و افت فشار فیلتر ذرات معلق دیزل در یک خودرو دیزل سواری در سیکل های رانندگی مختلف
کد مقاله : 1051-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
محمدامین شیخ‌نظری1، شهاب مافی2، امیرحسن کاکایی *1
1دانشکده خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
2دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله:
مطالعات صورت گرفته در چند سال اخیر نشان میدهد که آلاینده ذرات معلق به ویژه ذرات معلق با قطر کوچک تر از ۵/۲ میکرون اصلی ترین عامل ناسالم کننده هوای تهران می باشند. در این بین منابع متحرک سهمی بیش از 80 درصد در تولید این آلاینده دارند، که سهم خودروهای دیزلی بیش از 50 درصد آلایندگی کلی ذرات معلق تولیدی در شهر تهران می باشد. مسأله مهم در عملکرد فیلتر ذرات معلق، احیا به معنی سوزاندن دوده و تبدیل آن به خاکستر است که می‌تواند به صورت فعال یعنی با کمک یک عامل خارجی و یا غیرفعال، مستقیم و خود به خودی و بدون کمک عامل خارجی، انجام شود. فیلتر شبیه سازی شده در این پژوهش از نوع احیا فعال بوده و احیا فعال زمانی آغاز می‌شود که میزان افت فشار درون فیلتر به حد معینی برسد. اما مدت زمان و مسافتی که طول می‌کشد تا فیلتر به این حد افت فشار برسد در شرایط رانندگی مختلف متفاوت است. در این مقاله یک فیلتر جاذب دوده نصب شده در یک خودرو سواری دیزل را با استفاده از نرم افزار GT-Suite در سه سیکل رانندگی تهران، اروپا (NEDC) و FTP75 شبیه سازی کردیم. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهند که میزان مسافتی که خودرو باید بپیماید تا فیلتر ذرات معلق به حد افت فشار مورد نیاز برای شروع بازیابی برسد در این سه سیکل متفاوت است که این تأثیر شرایط رانندگی بر فیلتر ذرات معلق را نمایان می‌سازد.
کلیدواژه ها:
فیلتر ذرات معلق دیزل، دوده، افت فشار، سیکل رانندگی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است