استفاده از روش برداشت انرژی از ارتعاشات در موتورهای درونسوز: مطالعة موردی موتور بنزینی
کد مقاله : 1136-ICICE&O
نویسندگان:
سید اشکان موسویان بالاباش *1، رضا ناظم‌نژاد2، فاطمه باقرزاده2، محمد حسین کربلایی حسنی2
1کارشناس آزمون
2دانشگاه دامغان
چکیده مقاله:
نیاز به تامین انرژی در سال های اخیر مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. وزن زیاد، عمر محدود باتری ها، مشکلات تعویض آن ها و همچنین وجود ترکیبات شیمیایی و فلزات سنگین درون باتریها، دلایل اصلی برای برداشت انرژی از منابع انرژی محیط است. در میان منابع مختلف انرژی، ارتعاشات مکانیکی به دلیل دسترس بودن رواج زیادی پیدا کرده است. ارتعاشات سازنده، یک منبع مهم برای برداشت انرژی است که می تواند با تحریک هارمونیک حاصل شود. موتور و خودرو جزو منابع عمدة تولید کنندة ارتعاش به حساب می آیند بنابراین می توان از ارتعاشات این سیستم ها در تولید انرژی استفاده کرد. در این مقاله در ابتدا ویژگی های انواع سیستم های برداشت انرژی و حسگرهای ارتعاشی به تفصیل توضیح داده شدند. پس از آن، با هدف امکان سنجی برداشت انرژی از ارتعاشات موتور، آزمونی برای اندازه گیری سطح ارتعاشات یک موتور بنزینی چهارسیلندر انجام شد. نتایج نشان داد که دامنة ارتعاشات این موتور در سرعت 6000 دور بر دقیقه تحت بیشینه بارگذاری به 882 متر بر مجذور ثانیه رسید. همچنین فرکانس غالب این ارتعاشات در فرکانس های 100 و 2000 هرتز ظاهر شد. با توجه به مقادیر دامنه و فرکانس های غالب، می توان گفت که ارتعاشات این موتور منبع مناسبی برای تأمین انرژی باشد. بنابراین با طراحی یک برداشت کننده انرژی، می توان انرژی را از این ارتعاشات استحصال کرد. از اینرو، برای تحقیقات آینده طراحی برداشت کنندة انرژی متناسب با ارتعاشات این موتور پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها:
برداشت انرژی، ارتعاشات، موتور بنزینی، حسگر
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است